EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

หัวข้อ

(1/1)

[1] EB20 ข้อ 5 ฟอร์มเผยแพร่สรุปการวิเคราะห์

[2] EB20 ข้อ 4 ขอเผยแพร่สรุปการวิเคราะห์

[3] EB20 ข้อ 3 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานปี 2563

[4] EB20 ข้อ 2 สรุปการประชุม

[5] EB20 ข้อ 1 ขอจัดประชุมและเชิญประชุม

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version