EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version