EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

หัวข้อ

<< < (2/2)

[1] EB14 ข้อ 2 ประกาศและรายงานผล

[2] EB14 ข้อ 1 ขอเผยแพร่ รายงานผลการดำเนินงาน

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version