EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

หัวข้อ

(1/2) > >>

[1] EB14 ข้อ 3 ภาพถ่ายประกอบ ประกาศ รอบ 1 ปี2563

[2] EB14 ประกาศผลการประเมินดีเด่นดีมาก สสอ.เกาะคา. รอบ1 ปี 2563

[3] EB14 ประกาศผลการประเมินดีเด่นดีมาก สสจ.ลป. รอบ1 ปี 2563

[4] EB14 ข้อ 1 ฟอร์มขอเผยแพร่ ประกาศดีเด่นดีมาก สสอ.

[5] EB14 ข้อ 3 ภาพถ่ายประกอบ ประกาศ สสอ

[6] EB14 ข้อ 2 ประกาศดีเด่นดีมาก สสอ.

[7] EB14 ข้อ 1 ขอเผยแพร่ ประกาศดีเด่นดีมาก สสอ.

[8] ฟอร์มขอเผยแพร่

[9] EB14 ข้อ 3 ภาพถ่ายประกอบ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version