EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

หัวข้อ

(1/1)

[1] EB12 ฟอร์มเผยแพร่ สรุปผล รอบ 2

[2] EB 12 ข้อ 2 รูปเล่มสรุปผลงาน รอบ2 ปี2563

[3] EB12 ข้อ 1 ขอเผยแพร่ รายงานผล รอบ 2

[4] EB12 ฟอร์มเผยแพร่สรุปผลงานรอบ 1 ปี 2563

[5] EB12 ข้อ 2 สรุปผลงานรอบ 1 ปี 2563

[6] EB12 ข้อ 1 ขอเผยแพร่สรุปผลงานรอบ 1 ปี 2563

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version