EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)

หัวข้อ

(1/1)

[1] EB11 ฟอร์มขอเผยแพร่สรุปผลงาน

[2] EB11 ข้อ 2 สรุปผลการดำเนินงาน

[3] EB11 ข้อ 1 ขอเผยแพร่สรุปผลงาน

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version