EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

หัวข้อ

<< < (2/4) > >>

[1] EB9 ข้อ 1.7.5 แบบ_สขร_ตค_กพ2563

[2] EB9 ข้อ 1.7.4 ประกาศสป.สธ.

[3] EB9 ข้อ 1.7.3 ผลการดำเนินการตามแผนการซื้อจัดซื้อจัดจ้างปี2563

[4] EB9 ข้อ 1.7.2 แผนการซื้อจัดซื้อจัดจ้างปี2563

[5] EB9 ข้อ 1.7.1 ชุดวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปี2562

[6] EB9 ข้อ 1.6 ชุดรายงานการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน

[7] EB9 ข้อ 1.5 Flowร้องเรียนทุจริต ร้องเรียนทั่วไป

[8] EB9 ข้อ 1.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

[9] EB9 ข้อ 1.3 แผนปฏิบัติการสาธารณสุขปีงบประมาณ 2563และการติดตาม

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version