EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

หัวข้อ

(1/4) > >>

[1] EB 9 ข้อ 1.4 ประเมินตามแผนค่าใช้จ่าย รอบ2 ปี2563

[2] EB9 ข้อ 1.6 ชุดรายงานการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 2

[3] EB9 ข้อ 1.7.5 แบบ_สขร_มิย_สค2563

[4] EB9 ข้อ 1.7.3 ผลการดำเนินการตามแผนการซื้อจัดซื้อจัดจ้างปี2563 _สค2563

[5] EB9 ข้อ 1.7.5 แบบ_สขร_ตค_พค2563

[6] EB9 ข้อ 1.7.3 ผลการดำเนินการตามแผนการซื้อจัดซื้อจัดจ้างปี2563 _พค2563

[7] EB9ข้อ2ฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐาน

[8] EB9 ข้อ 1.9 คู่มือรับรองสิทธิ์อสม

[9] EB9 ข้อ 1.8 มาตรฐานการปฏิบัติงาน

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version