EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่

หัวข้อ

(1/1)

[1] คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พชอ. ปี2563

[2] EB7 ข้อ 6 ฟอร์มเผยแพร่รายงานการประชุม

[3] EB7 ข้อ 5 ขอเผยแพร่รายงานการประชุม

[4] EB7 ข้อ 4 ภาพถ่ายการประชุม พชอ

[5] EB7 ข้อ 3 รายงานการประชุม หนังสือเชิญ รายชื่อ

[6] EB7 ข้อ 2 โครงการ พชอ

[7] EB7 ข้อ 1 ขออนุมัติโครงการ พชอ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version