EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่

หัวข้อ

(1/1)

[1] EB6 ข้อ 6 ฟอร์มขอเผยแพร่รายงานการประชุม

[2] EB6 ข้อ 6 ขอเผยแพร่รายงานการประชุม

[3] EB6 ข้อ 5 ภาพถ่ายการประชุม พชอ

[4] EB6 ข้อ 4 รายงานการประชุมและแผนงานหลักที่เลือก

[5] EB6 ข้อ 3 รายงานการประชุม หนังสือเชิญ รายชื่อ

[6] EB6 ข้อ 2 โครงการ พชอ

[7] EB6 ข้อ 1 ขออนุมัติโครงการ พชอ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version