EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

หัวข้อ

(1/1)

[1] EB5 ข้อ 6 ฟอร์มขอเผยแพร่รายงานการประชุม โครงการ พชอ

[2] EB5 ข้อ 5 ขอเผยแพร่รายงานการประชุมโครงการ พชอ

[3] EB5 ข้อ 4 ภาพถ่ายกิจกรรมโครงการ พชอ

[4] EB5 ข้อ 3 รายงานการประชุม

[5] EB5 ข้อ 2 โครงการ พชอ

[6] EB5 ข้อ 1 ขออนุมัติโครงการ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version