EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

หัวข้อ

(1/1)

[1] EB3 ข้อ 1.3 จ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้_4000บาท

[2] EB3 ข้อ 1.1 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง_7840บาท

[3] ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง พย2562_7574.20บาท

[4] ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ตค2562_7620บาท

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version