EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ

(1/3) > >>

[1] EB2 ส่วนที่ 3 ข้อ 3.3.6 ชุดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้)_8000 บาท

[2] EB2 ส่วนที่ 3 ข้อ 3.3.6 ชุดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง สค2563_7230 บาท

[3] EB2 ส่วนที่ 3 ข้อ 3.3.6 ชุดจ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงาน สค2563_35000บาท

[4] ฟอร์มขอขึ้น web ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 2562_สค2563

[5] EB2 ข้อ 3.2.3 แบบรายงานผลประจำปี 2563 สค2563

[6] EB2 ส่วนที่ 2 ข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 ขอเผยแพร่ ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ตค_สค6

[7] EB2 ส่วนที่ 3 ข้อ 3.3.6 ชุดจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์_11500บาท

[8] EB2 ส่วนที่ 3 ข้อ 3.3.6 ชุดจัดซื้อวัสดุสำนักงาน_16010บาท

[9] EB2 ส่วนที่ 3 ข้อ 3.3.6 ชุดจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พค2563_5460บาท

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version