EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ

(1/2) > >>

[1] EB2ส่วนที่3ข้อ3.3.6ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง พย2562_7574.20บาท

[2] EB2ส่วนที่3ข้อ3.3.6ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ตค2562_7620บาท

[3] EB2ส่วนที่1ข้อ3.1.5คำสั่งปิด ปลด ประกาศ

[4] รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม – พฤศจิกายน 2562

[5] ประกาศฯแนวทางปฏบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง

[6] EB2ส่วนที่1ข้อ3.1แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

[7] EB2ส่วนที่1ข้อ3กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส

[8] EB2ข้อ 2แบบฟอร์มขอเผยแพร่ประกาศมาตรการ

[9] EB2ข้อ2ประกาศมาตรการกำกับดูแล

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version