EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

หัวข้อ

(1/1)

[1] แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด ประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง

[2] EB1 ข้อ 3(3.2) คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการเผยแพร่ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง

[3] EB1ข้อ3.1 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล

[4] EB1ข้อ2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

[5] EB1ข้อ1(1.1-1.3)รายงานผลและขออนุญาต

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version