EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือ แผนที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อ

(1/1)

[1] รายงานผลการดำเนินการตามแผน

[2] EB24 ข้อ 3 ขอขึ้นweb รายงานผล

[3] EB24 ข้อ 2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

[4] EB24 ข้อ 1 ขอเผยแพร่ รายงานผล

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version