EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อ

(1/1)

[1] EB23 ข้อ 3 ขอขึ้นweb แผน

[2] EB23 ข้อ 2 แผนปฏิบัติการ

[3] EB23 ข้อ 1 ขออนุมัติและเผยแพร่แผน

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version