EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

หัวข้อ

(1/1)

[1] สรุปรายงานการประชุม

[2] EB22 ข้อ 5 ขอขึ้น web โครงการ

[3] EB22 ข้อ 1 ขอเชิญวิทยากรและขอเชิญประชุม

[4] EB22 ข้อ 1 ขอเลื่อนจัดโครงการ

[5] EB22 ข้อ 1 โครงการ

[6] EB22 ข้อ 1 ขอเผยแพร่โครงการ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version