EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าว มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่

หัวข้อ

(1/1)

[1] รายงานการประชุมกลุ่มคนสาสุขเกาะคา หัวใจสีขาว เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

[2] ประกาศจัดตั้งกลุ่มและระเบียบกลุ่มคนสาสุขเกาะคา หัวใจสีขาว เพื่อความโปร่งใสในการ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version