EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

หัวข้อ

(1/1)

[1] รายงานสรุปการประชุมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

[2] รายงานผลการปฏิบัติการการขับเคลื่อน

[3] แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version