EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

หัวข้อ

(1/1)

[1] รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน รอบ 12 เดือน

[2] EB16 ข้อ 2.4 กลไกกำกับติดตาม

[3] EB16 ข้อ 2.3 ระบบการตอบสนองรายงานผลให้ผู้ร้อง

[4] EB16 ข้อ 2.2.2 คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

[5] EB16 ข้อ 2.2.1 คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป

[6] EB16 ข้อ 2.1 แจ้งช่องทางร้องเรียน

[7] EB16 ข้อ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version