EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

หัวข้อ

(1/1)

[1] EB15 ข้อ 4 ฟอร์มขอเผยแพร่ web

[2] EB15 ข้อ 3 รูปถ่ายกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์

[3] EB15 ข้อ 2 ประกาศเจตนารมณ์

[4] EB15 ข้อ 1 ขอเผยแพร่ประกาศ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version