EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของ บุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

หัวข้อ

(1/1)

[1] ประกาศฯ เรื่อง ข้าราชการผลงานดีเด่นดีมาก

[2] EB14 ข้อ 4 ขอขึ้นweb รายงานผล

[3] EB14 ข้อ 2 ผลการดำเนินงาน

[4] EB14 ข้อ 1 ขอเผยแพร่ รายงานผลการดำเนินงาน

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version