EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชกำรประจำปี (ที่ผ่านมา)

หัวข้อ

(1/1)

[1] ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version