EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

หัวข้อ

(1/1)

[1] EB7 ข้อ 6 ขอขึ้นweb

[2] Eb7 ข้อ 5 ขอเผยแพร่รายงานการประชุม

[3] EB7 ข้อ 4 ภาพถ่าย

[4] เอกสารประกอบการประชุม

[5] EB7 ข้อ 3 รายงานการประชุม

[6] EB7 ข้อ 3 หนังสือเชิญประชุม

[7] EB7 ข้อ 2 โครงการ พชอ

[8] EB7 ข้อ 1 ขออนุมัติโครงการ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version