EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่

หัวข้อ

(1/1)

[1] แผนงาน/โครงการตามภารกิจ

[2] EB6 ข้อ 6 ขอขึ้น web

[3] EBุ6 ข้อ 5 ขอเผยแพร่รายงานการประชุม

[4] EB6 ข้อ 4 ภาพถ่ายการประชุม พชอ

[5] เอกสารประกอบการประชุม

[6] EB6 ข้อ 3 รายงานการประชุม

[7] EB6 ข้อ 3 หนังสือเชิญประชุม

[8] EBุ6 ข้อ 2 โครงการ พชอ

[9] EB6 ข้อ 1 ขออนุมัติโครงการ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version