EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ

(1/1)

[1] รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม – พฤศจิกายน 2562

[2] ขั้นตอนการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อนของงานพัสดุ

[3] รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (งบดำเนินงาน) มีนาคม – พฤษภาคม 2562

[4] แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

[5] แผนเช่าสัญญาณอินเตอร์เนต

[6] แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version