สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โทร. 054281392

บอร์ดย่อย

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 9 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย c1
ใน EB91.1 บันทึกข้อความขออน...
เมื่อ มีนาคม 15, 2021, 05:47:38 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 9 ข้อ 1.2 โครงการ

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย c1
ใน EB91.2 โครงการ
เมื่อ มีนาคม 15, 2021, 05:48:51 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 9 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย c1
ใน EB92. รายชื่อผู้เข้าร่วม...
เมื่อ มีนาคม 15, 2021, 05:51:07 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 9 ข้อ 3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริการเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย c1
ใน EB93. บันทึกข้อความเสนอผ...
เมื่อ มีนาคม 15, 2021, 05:52:45 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 9 ข้อ 4 รายงานการอบรมให้ความรู้แก้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย c1
ใน EB94. รายงานการอบรมให้คว...
เมื่อ มีนาคม 15, 2021, 05:54:19 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 9 ข้อ 5 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย c1
ใน EB95. ภาพกิจกรรมที่ระบุว...
เมื่อ มีนาคม 15, 2021, 05:55:42 am