สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โทร. 054281392

บอร์ดย่อย

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 4 ข้อ 1 (1.1) บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารและขออนุญาตเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย worawut
ใน EB 4 ข้อ 1 (1.1) บันทึกข...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2020, 11:56:23 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 4 ข้อ 1 (1.2) หนังสือจัดสรรงบประมาณ ปี 2564

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย worawut
ใน EB 4 ข้อ 1 (1.2) หนังสือ...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2020, 11:57:34 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 4 ข้อ 1 (1.3) แผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย worawut
ใน EB 4 ข้อ 1 (1.3) แผนการจ...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2020, 11:59:12 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 4 ข้อ 1 (1.4) คำสั่งปิดปลดประกาศ สสอ เกาะคา 2564

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย worawut
ใน EB 4 ข้อ 1 (1.4) คำสั่งป...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2020, 12:00:38 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 4 ข้อ 1 (1.5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย worawut
ใน EB 4 ข้อ 1 (1.5) แบบฟอร์...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2020, 12:01:52 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 4 ข้อ 2 (2.1) บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารและขออนุญาตเผยแพร่ ผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย worawut
ใน EB 4 ข้อ 2 (2.1) บันทึกข...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2020, 12:03:42 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 4 ข้อ 2 (2.2) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (ตค 63-ธค 63)

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย worawut
ใน EB 4 ข้อ 2 (2.2) รายงานผ...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2020, 12:06:19 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 4 ข้อ 2 (2.3) แบบฟอร์มการเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย worawut
ใน EB 4 ข้อ 2 (2.3) แบบฟอร์...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2020, 12:07:43 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 4 ข้อ 3 (3.1) หนังสือแจ้งเวียน รพสต.ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย worawut
ใน EB 4 ข้อ 3 (3.1) หนังสือ...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2020, 12:08:56 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 4 ข้อ 3 (3.2) บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่มาตรการกลไกเพื่อความโปร่งใส 2564

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย worawut
ใน EB 4 ข้อ 3 (3.2) บันทึกข...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2020, 01:23:16 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 4 ข้อ 3 (3.3) แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ตค 63 - ธค 63

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย worawut
ใน EB 4 ข้อ 3 (3.3) แสดงหลั...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2020, 01:24:55 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 4 ข้อ 3 (3.4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย worawut
ใน EB 4 ข้อ 3 (3.4) แบบฟอร์...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2020, 01:26:59 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ ชุดที่ 1 EB4 ไตรมาสที่ 2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย c1
ใน EB4ไตรมาสที่ 2 ชุดใบสำคั...
เมื่อ มีนาคม 15, 2021, 07:17:48 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ ชุดที่ 2 EB4 ไตรมาสที่ 2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย c1
ใน EB4ไตรมาสที่ 2 ชุดใบสำคั...
เมื่อ มีนาคม 15, 2021, 07:20:15 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ ชุดที่ 1 EB4 ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ชุดที่ 2 EB4 ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ชุดที่ 1 EB4 ไตรมาสที่ 4 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนกรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ชุดที่ 2 EB4 ไตรมาสที่ 4 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนกรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564

0 กระทู้
0 หัวข้อ